Privacybeleid

Dit privacybeleid is gemaakt voor de website of mobiele applicatie die u gebruikt (de "Diensten") van PlanetArt (“wij,” “ons” of “onze”).

De groeiende hoeveelheid wettelijke vereisten op het gebied van privacy en gegevensbescherming stelt steeds hogere eisen aan de manier waarop we met persoonsgegevens omgaan. Uw privacy is uiterst belangrijk voor ons en we streven ernaar om de privacyvereisten na te leven bij het verwerken van uw persoonsgegevens.

Met dit privacybeleid willen we u graag uitleg geven over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken en welke rechten en opties u hebt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

PlanetArt is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. PlanetArt omvat PlanetArt LLC, 23801 Calabasas Rd, Calabasas, CA 91302, VS en PlanetArt UK Ltd., Gateway House, Tollgate, Chandler’s Ford, Eastleigh, Southampton, S053 3TG, Groot-Brittannië (“PlanetArt”). Met name worden uw gegevens beheerd door:

PlanetArt LLC

23801 Calabasas Rd

Calabasas, CA 91302

VS

U kunt de vertegenwoordiger van PlanetArt EU bereiken op:

PlanetArt UK Ltd.

Gateway House

Tollgate

Chandler’s Ford

Eastleigh, Southampton

S053 3TG, Groot-Brittannië

We hebben GRCI Law benoemd tot onze vertegenwoordiger binnen de EU. Mocht je gebruik willen maken van je rechten volgens de BBPR of mocht je vragen hebben over de bescherming van je privacy gegevens mail ons dan vanuit Noord-Amerika privacy@planetart.com, vanuit Eurupa privacyeu@planetart.com, of vanuit India privacyindia@planetart.com.

U kunt ook contact met ons opnemen via de link "Contact" in de lade van de mobiele app of de contactpagina op de website die u gebruikt.

Waar verzamelt PlanetArt uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens die wij van u ontvangen wanneer u een bestelling op onze website plaatst of wanneer u onze diensten en apps voor mobiele apparaten gebruikt. We verzamelen ook persoonsgegevens van klanten die met ons communiceren via e-mail en personen die hun e-mailadres opgeven wanneer ze zich aanmelden voor onze mailinglijst. Daarnaast verzamelen we persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt door bezoekers van onze website en apps voor mobiele apparaten of die onze diensten gebruiken in verband met deelnames aan wedstrijden, enquêtegegevens en registraties van ledenaccounts.

Bovendien verwerken we persoonsgegevens die we rechtmatig hebben verkregen uit commercieel beschikbare bronnen of die rechtmatig aan ons zijn doorgegeven door andere bedrijven van de groep of derden.

Welke persoonsgegevens verzamelt PlanetArt?

Relevante persoonsgegevens die we verwerken zijn contactgegevens (zoals uw naam, postadres (voor verzending en facturering), e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens), foto's, IP-adressen, financiële informatie (zoals gegevens die nodig zijn voor het verwerken van betalingen, met inbegrip van credit-/debitcardnummers en bankgegevens) en andere unieke informatie zoals transactiegegevens, product- en servicevoorkeuren, wachtwoorden voor onze met een wachtwoord beveiligde platforms en diensten en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens of persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt.

We verzamelen of verwerken geen speciale categorieën persoonsgegevens en verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Wij richten onze diensten niet op kinderen jonger dan 18 jaar.

We kunnen geaggregeerde of niet-identificeerbare (anonieme) informatie verzamelen van alle gebruikers van onze diensten, ongeacht of zij een bestelling bij ons plaatsen, dergelijke informatie vrijwillig verstrekken, met ons communiceren, zich aanmelden voor onze mailinglijst of anderszins (zoals taal, postcode, unique device identifier en locatie).

Wat is het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) en andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van uw bestellingen en aankopen die u doet via onze diensten, het beheren van uw klantrelatie met ons en het ondersteunen van marketingdoeleinden;
 • Ondersteunen van het beheer, de service, ondersteuning, authenticatie en autorisatie van de website en mobiele app;
 • Ondersteunen van software en IT-beheer en IT-beveiliging;
 • Ondersteunen van de naleving van onze wettelijke verplichtingen (zoals de verplichtingen inzake het bijhouden van gegevens);
 • Ondersteunen van bedrijfsreorganisaties, joint ventures, verkopen, overdrachten of andere bepalingen van alle of een deel van onze bedrijven; en
 • Voor elk doel dat verband houdt met de voorgaande doelen of een ander doel waarvoor uw persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt.

Daarnaast gebruiken we geaggregeerde of niet-identificeerbare (anonieme) informatie en voegen we deze samen met andere informatie voor het volgen van bijvoorbeeld het totale aantal bezoekers aan en gebruikers van onze diensten, het aantal bezoekers van elke pagina van onze diensten, de domeinnamen van de internetproviders van onze bezoekers en hoe onze gebruikers onze diensten gebruiken en ermee omgaan.

Een van de speciale functies van de diensten is dat ze u toelaten om verschillende online diensten van derden, zoals sociale media en sociale netwerkdiensten, direct te integreren in uw ervaring met onze diensten. Om van deze functies gebruik te maken, kunnen wij u vragen om ons uw gebruikersnaam en wachtwoord voor de relevante diensten van derden te verstrekken. Door dergelijke diensten van derden mogelijk te maken, staat u ons toe om uw inloggegevens voor dit doel aan deze dienstverleners door te geven. Wanneer u een serviceaccount van derden aan onze diensten toevoegt, verzamelen wij uw inloggegevens en andere relevante informatie die nodig is om dergelijke diensten toegang te geven tot die service van derden en uw gegevens die in die service van derden zijn opgenomen.

Op welke wettelijke basis verwerkt PlanetArt uw persoonsgegevens?

Afhankelijk van het specifieke doel of de specifieke doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens hierboven, baseren we ons op een of meer van de volgende juridische gronden:

 • Omdat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van uw klantencontract of andere contractuele verplichtingen of om stappen te ondernemen voordat we dergelijke contracten met u aangaan;
 • Omdat verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals registratieverplichtingen voor commerciële of fiscale doeleinden of andere wettelijke verplichtingen);
 • Omdat verwerking noodzakelijk is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen; of
 • Omdat verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van derden die uw persoonsgegevens ontvangen, op voorwaarde dat dergelijke belangen niet moeten wijken voor uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden.

Legitieme belangen zijn bijvoorbeeld het ontwikkelen en verbeteren van onze interne administratie of bedrijfs- en serviceprocessen, marketing- en reputatieactiviteiten, het up-to-date houden van onze gegevens, het verwerken en beheren van onze contractuele verplichtingen, het afhandelen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen en het naleven van interne en wettelijke bepalingen die op ons van toepassing zijn.

Daarnaast verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming wanneer u die uitdrukkelijk aan ons hebt gegeven voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Binnen de groep kunnen aangesloten groepsmaatschappijen en afdelingen uw persoonsgegevens ontvangen om te voldoen aan onze interne, contractuele en wettelijke verplichtingen. Daarnaast kunnen door ons ingeschakelde externe dienstverleners en agenten ook uw persoonsgegevens voor deze doeleinden ontvangen.

Categorieën van externe ontvangers van uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Publieke, overheids- of regelgevende autoriteiten en instellingen (zoals belastingautoriteiten en inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingseisen);
 • Dienstverleners voor diensten zoals IT-diensten, logistiek, productiediensten, bezorgingsdiensten, communicatiediensten en auditdiensten;
 • Potentiële samenwerkingspartners, kopers, investeringsbanken of financiële instellingen in verband met bedrijfsreorganisaties of transacties; en
 • Rechtbanken, wetshandhavingsautoriteiten, toezichthouders of advocaten of andere derden in verband met de instelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

Daarnaast kunnen we niet-identificeerbare en geaggregeerde gegevens delen met onze filialen, agenten en zakenpartners, of geaggregeerde gebruikersstatistieken openbaar maken om onze diensten te beschrijven aan huidige en toekomstige zakenpartners, en aan andere derden voor andere rechtmatige doeleinden.

Worden uw persoonsgegevens aan een derde land overgedragen?

Ons hoofdkantoor en onze activiteiten bevinden zich in de Verenigde Staten. Dienovereenkomstig kunnen wij uw persoonsgegevens overdragen aan afdelingen en gelieerde groepsmaatschappijen en derden in de Verenigde Staten en andere landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen), indien dit nodig is voor ons bedrijf.

Dergelijke internationale overdrachten van uw persoonsgegevens worden beschermd door adequate en passende waarborgen zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) of andere relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder:

PlanetArt voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die van de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen. PlanetArt heeft aan het Ministerie van Handel verklaard dat het zich aan de Privacy Shield Principles houdt. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, zijn de Privacy Shield Principles van toepassing. Ga naar https://www.privacyshield.gov/ voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken. De Privacy List is beschikbaar op https://www.privacyshield.gov/list.

Bovendien kan, wanneer een overdracht van uw persoonsgegevens niet op de hierboven vermelde waarborgen kan worden gebaseerd, een dergelijke overdracht naar een derde land ook noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een contract met u of in individuele gevallen voor onze dwingende legitieme zakelijke belangen en om te voldoen aan onze interne, contractuele en wettelijke verplichtingen, op voorwaarde dat dergelijke zakelijk belangen niet moeten wijken voor uw belangen of rechten en vrijheden.

Hoelang worden uw persoonsgegevens verwerkt en opgeslagen?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is voor onze relatie met u of zolang als nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen in overeenstemming met de toepasselijke wetten (zoals verplichtingen tot bewaring onder commerciële of fiscale wetgeving). In de regel is de in de toepasselijke wetgeving gespecificeerde termijn voor bewaring of documentatie 2 tot 10 jaar. Na het verstrijken van de relevante bewaartermijnen kunnen uw persoonsgegevens ofwel worden gewist (op regelmatige basis), geanonimiseerd of naar een archief worden overgedragen. In een dergelijk archief kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor historische, wetenschappelijke of statistische doeleinden, geschillenbeslechting en onderzoeken.

Hoe beschermt PlanetArt uw persoonsgegevens?

PlanetArt heeft een gegevensbeschermingsbeleid en diverse technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden in overeenstemming met onze interne procedures en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) en andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn ontworpen om onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens te voorkomen.

Deze omvatten onder andere, waar nodig, pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens, de mogelijkheid om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en diensten te waarborgen, de mogelijkheid om de beschikbaarheid en toegang tot persoonsgegevens tijdig te herstellen in het geval van een fysiek of technisch incident en een proces om regelmatig de effectiviteit van onze technische en organisatorische maatregelen te testen om de beveiliging van de verwerking te waarborgen.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens wijzigen?

Als u van mening bent dat u ons persoonsgegevens hebt verstrekt die onjuist zijn of moeten worden bijgewerkt, kunt u contact met ons opnemen via de link "Contact" in de lade van de mobiele app of de contactpagina op de website die u gebruikt.

Ben ik verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?

Als algemene regel geldt dat u ons uw persoonsgegevens geheel vrijwillig verstrekt en dat er in principe geen nadelige gevolgen voor u zijn als u ervoor kiest uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Er zijn echter omstandigheden waarin PlanetArt geen actie kan ondernemen zonder bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat deze persoonsgegevens nodig zijn om uw bestellingen te verwerken of om u toegang te geven tot een dienstenaanbod of e-mailcommunicatie. In deze gevallen is het helaas niet mogelijk om u te voorzien van wat u vraagt zonder de relevante persoonsgegevens.

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Als u een EU-burger of een niet-EU-onderdaan bent die in de EU verblijft, kunt u, onder bepaalde voorwaarden, recht hebben op toegang tot uw persoonsgegevens die wij bezitten (artikel 15 van de AVG behoudens de beperkingen van de toepasselijke lokale wetgeving), een recht op rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die wij bezitten (artikel 16 van de AVG), een recht om uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te wissen (artikel 17 van de AVG behoudens de beperkingen van de toepasselijke lokale wetgeving), een recht op beperking en bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die wij bezitten (artikel 18 en 21 van de AVG) en een recht op gegevensportabiliteit (artikel 20 van de AVG). Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 AVG in combinatie met de toepasselijke lokale wetgeving) of om een beroep te doen op bindende arbitrage onder de Privacy Shield Principles.

Alle verzoeken met betrekking tot de bovengenoemde rechten en andere vragen over dit privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u richten aan:

PlanetArt LLC

23801 Calabasas Rd

Calabasas, CA 91302

VS

U kunt ook contact met ons opnemen via de link "Contact" in de lade van de mobiele app of de contactpagina op de website die u gebruikt. Klachten in het kader van het Privacy Shield Framework kunnen worden gericht aan het panel dat is opgericht door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU.

We kunnen u verzoeken om informatie te verstrekken die we redelijkerwijs nodig kunnen hebben om uw identiteit te bevestigen en om de informatie te vinden die u zoekt. Wanneer we redelijke twijfels hebben over uw identiteit, kunnen we verzoeken om aanvullende informatie om ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen. Wanneer verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, behouden we ons het recht voor om ofwel een redelijke vergoeding in rekening te brengen, rekening houdend met de administratieve kosten voor het verstrekken van de informatie of communicatie voor het nemen van de gevraagde actie, of te weigeren om gevolg te geven aan het verzoek.

Updates van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van kracht vanaf onderstaande datum. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie van tijd tot tijd te wijzigen om eventuele wijzigingen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of veranderende wettelijke vereisten weer te geven. In geval van dergelijke wijzigingen zullen wij het gewijzigde privacybeleid bij onze diensten posten of anderszins publiceren. Controleer regelmatig deze pagina of bekijk dit privacybeleid via onze diensten. De wijzigingen worden van kracht zodra ze als onderdeel van de diensten zijn gepost.

*********

Informatie over uw recht om uw toestemming in te trekken op grond van artikel 7 (3), AVG

Wanneer u uw toestemming aan ons hebt verleend om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingen die aan ons zijn verleend vóór de inwerkingtreding van de AVG, d.w.z. vóór 25 mei 2018. De intrekking van uw toestemming heeft alleen gevolgen voor de toekomst en heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

Informatie over uw recht van bezwaar op grond van artikel 21 AVG

Als u een EU-burger of een niet-EU-onderdaan bent die in de EU verblijft, hebt u te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van punt (e) van artikel 6 (1) (verwerking in het algemeen belang) en punt (f) van artikel 6 (1) AVG (verwerking op basis van legitieme belangen), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken tenzij we dwingende legitieme redenen hebben voor een dergelijke verwerking waarvoor uw belangen, rechten en vrijheid niet moeten wijken of indien een dergelijke verwerking dient om juridische claims in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken voor direct marketingdoeleinden. Als u een EU-burger of een niet-EU-onderdaan bent die in de EU verblijft, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering die betrekking heeft op dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden verwerkt.

Elke intrekking van toestemming of elk bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens moet worden ingediend op informele basis, met vermelding van uw naam, adres en geboortedatum, en moet worden gericht aan:

PlanetArt LLC

23801 Calabasas Rd

Calabasas, CA 91302

VS

U kunt contact met ons opnemen via de link "Contact" in de lade van de mobiele app of de contactpagina op de website die u gebruikt.

*********