GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij FreePrints fotoboeken! Fotoboeken is een afdeling van PlanetArt Ltd., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd in Engeland, geregistreerd bij Companies House onder bedrijfsnr. 7961403, Gateway House, Tollgate, Chandlers Ford, Southampton SO53 3TG. Je toegang tot en gebruik van de site FreePrintsApp.ie (de "Site"en haar diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot onze desktop en mobiele applicaties (de "Services"), betekent dat je alle onderstaande gebruiksvoorwaarden (de "Terms") hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Als je niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, krijg je geen toegang tot de Site of maak je verder geen gebruik van de Diensten. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via e-mail op support-ie@freeprintsapp.com.

Registratie

Je moet registreren en een gebruikersaccount aanmaken om de Site en/of de Diensten te kunnen gebruiken. Door dit te doen, verklaar en garandeer je dat (a) je ten minste 18 jaar oud bent en (b) je ons tijdens het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate en actuele informatie over jezelf hebt verstrekt (inclusief je naam en een geldig e-mailadres). Je gaat ermee akkoord om waarheidsgetrouwe, volledige en actuele accountinformatie te verstrekken en bij te houden, en je e-mailadres moet geldig blijven zolang je account actief blijft. Registratiegegevens en andere informatie die je verstrekt, vallen onder ons Privacybeleid. Als je jonger bent dan 18, mag je de Site of de Diensten op geen enkele manier openen of gebruiken.

Jij bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder je account plaatsvinden en dient ervoor te zorgen dat je je account aan het einde van gebruikssessie afsluit of je afmeldt. Je wachtwoord is vertrouwelijk en je mag het aan niemand anders geven. Je zult FreePrints onmiddellijk op de hoogte stellen van elk onbevoegd gebruik van je account of wachtwoord of elke andere inbreuk op de beveiliging, waarvan je weet hebt of die je vermoedt.

Mobiele Diensten

De Diensten omvatten bepaalde diensten die beschikbaar zijn via een mobiel apparaat, waaronder (i) de mogelijkheid om content naar de Diensten te uploaden, (ii) de mogelijkheid om door de Diensten te bladeren en (iii) de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde functies via een app die is gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat (gezamenlijk de ”Mobiele Diensten“). Voor zover je toegang hebt tot de Diensten via een mobiel apparaat, kunnen de standaardkosten, gegevenssnelheden en andere kosten van je draadloze serviceprovider van toepassing zijn. Bovendien kan het downloaden, installeren of gebruiken van bepaalde Mobiele Diensten verboden of beperkt zijn door je carrier. Bovendien kunnen niet alle Mobiele Diensten met alle carriers of apparaten werken. Door gebruik te maken van de Mobiele Diensten, begrijp je dat bepaalde informatie over je gebruik van de Mobiele Diensten aan ons kan worden meegedeeld.

Gebruikersgedrag en je content

De Site, Diensten en Producten ("Producten") die wij aanbieden zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Je mag geen enkel deel van de Site, Diensten of Producten reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of anderszins exploiteren, behalve voor zover toegestaan onder deze Voorwaarden. Bovendien mag je de Site of de Diensten niet openen of gebruiken voor welk commercieel doel dan ook. Elk gebruik van de Site of de Diensten anders dan specifiek toegestaan in deze Voorwaarden is strikt verboden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Voorwaarden worden verleend, blijven hierbij uitdrukkelijk voorbehouden aan FreePrints.

Bij toegang tot en gebruik van de Site en Diensten, mag je bij ons je eigen afbeeldingen, foto's, tekst of andere content (gezamenlijk " Je Content") indienen. Door je content bij ons in te dienen, geeft je ons toestemming om je content op onze servers op te slaan en je content te gebruiken voor het beperkte doel van het verstrekken van de Site en Diensten. Wij zullen je content niet gebruiken om de Site of Diensten aan te bieden, te promoten of te adverteren zonder je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U verklaart en garandeert dat je ofwel eigenaar bent van je content of schriftelijke toestemming hebt van de toepasselijke eigenaar van de intellectuele-eigendomsrechten om je content beschikbaar te stellen voor gebruik op de Site en met de Diensten.

U bent zelf verantwoordelijk voor je content die je streamt, uploadt, plaatst, publiceert, weergeeft, per e-mail verzendt of anderszins overdraagt of gebruikt (hierna: &ldquo:verstuurt”) via de Site of de Diensten. Wij behouden ons het recht voor om een onderzoek in te stellen en passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die, naar onze mening, deze Voorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen van de beledigende content van de Site of Diensten, het opschorten of beëindigen van het account van dergelijke overtreders en het melden van de overtreders bij de juiste rechtshandhavingsinstanties. Als voorwaarde voor toegang tot en gebruik van de Site of Diensten, stem je ermee in de Site of de Diensten niet te gebruiken om:

 • content te verzenden die (a) onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, gewelddadig, smadelijk, lasterlijk, kwaadsprekend, vulgair, obsceen, pornografisch (met betrekking van minderjarigen en anderszins), haatdragend of beledigend is, of anderszins op vergelijkbare wijze kan worden aangevochten; (b) een privacy- of veiligheidsrisico voor een persoon vormt of creëert; (c) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, ongewenste post, spam, kettingbrieven, piramidesystemen, wedstrijden, sweepstakes of enige andere vorm van verzoeken vormt of vormen; (d) een onwettige activiteit karakteriseert of kenmerkt als acceptabel, glamoureus of wenselijk; of (e) etnische, raciale, seksuele of religieuze groepen of personen die fysiek of geestelijk gehandicapt zijn, denigreert of beledigt; of (f) afbeeldingen of de gelijkenis van minderjarigen bevat zonder de toestemming van de ouders of een wettelijke voogd;
 • een andere gebruiker van de Diensten lastig te vallen of zich op enigerlei wijze voor te doen als een andere persoon, onder meer door gebruik te maken van zijn/haar e-mailaccount, adres of wachtwoord, of door bedrieglijk of anderszins je relatie met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen;
 • Toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving, reguleringen of regels te overtreden;
 • content te verzenden of beschikbaar te maken waarvan je niet het rechtmatige zendingsrecht hebt, die inbreuk zou maken op de intellectuele of eigendomsrechten van derden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, dienstmerken of octrooirechten), of die het recht op privacy of publiciteit van een persoon zou schenden;
 • Zich in te laten met gedrag dat de Site en/of de Diensten zou onderbreken, vernietigen, beperken of schaden of je in staat zou stellen onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Site of de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van virussen, Trojaanse paarden, wormen, kwaadaardige computercode, programma's of bestanden;
 • De Site of de Diensten te reproduceren, kopiëren, verkopen of commercieel gebruiken (inclusief het recht op toegang)
 • Persoonsgegevens op te vragen van personen jonger dan 18 jaar;
 • e-mailadressen of andere contactinformatie van andere gebruikers van de site of services te verzamelen door middel van elektronische of andere middelen; of
 • criminele activiteiten te bevorderen of promoten of instructies te geven voor illegale activiteiten.

In geval van overtreding van het bovenstaande, behouden wij ons zonder beperking het recht voor om uw account te beëindigen en/of je toegang te blokkeren tot de Site en Diensten en om alle informatie openbaar te maken die nodig is om te voldoen aan wetgeving en reguleringen, regels of overheidsverzoeken.

FreePrints Intellectuele Eigendom

Je erkent en gaat ermee akkoord dat de Site en Services software en content bevatten (“FreePrints Intellectual Property”) die beschermd is door auteursrecht, octrooi, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere wetten, reguleringen en regels, en eigendom zijn van FreePrints en/of haar licentiegevers en gelieerde ondernemingen.

Zonder beperking zijn wij eigenaar van FreePrints en van de handelsmerken en logo's van FreePrints en al onze andere handelsmerken en logo's die worden gebruikt in verband met de Site en Services (de “ FreePrints Handelsmerken”). Niets in deze Voorwaarden of anderszins verleent licentie of geeft het recht om een van FreePrints’-handelsmerken te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming voor elk individueel geval. Je mag op geen enkele wijze de auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsberichten op de Site en Diensten verwijderen, veranderen of wijzigen. Alle goodwill die wordt gegenereerd door het gebruik van FreePrints Handelsmerken zal ons exclusief ten goede komen.

Het gebruik van afdrukken, afbeeldingen of schermopnames van de Site en Diensten blijft beperkt tot persoonlijke niet-commerciële gebruik. Je mag geen gebruik maken van datamining, robots, scraping of soortgelijke methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens in verband met je gebruik van de Site of de Diensten. Je gaat ermee akkoord geen broncode te kopiëren, te wijzigen, er afgeleide producten van te creëren, er reverse-engineering of reverse-assemblage op toe te passen of anderszins proberen te ontdekken, en evenmin enig recht uit het intellectuele eigendom van FreePrints te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of op andere wijze over te dragen.

Intellectueel Eigendom van derden

De afbeeldingen, foto's en andere content (gezamenlijk de "Content van derden") op onze Site en Diensten kunnen bestaan uit auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Deze gedeelten van de content van derden worden verstrekt voor het gemak van bepaalde gebruikers van de Diensten die uitdrukkelijk gemachtigd zijn door hun eigenaars om deze te gebruiken. U mag geen enkel intellectueel eigendom van derden gebruiken zonder dergelijke uitdrukkelijke toestemming.

Gebruikerscontent verzonden naar of via de Site en Diensten

We zullen met je Content moeten werken om je de Site en Diensten te kunnen leveren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat we je content moeten kopiëren, weergeven, wijzigen en verzenden en dat we je content verspreiden wanneer we de Producten naar je verzenden. Je geeft ons toestemming om dit te doen en omdat we je content gebruiken om je de Site en Diensten te verstrekken, breng je ons geen royalties in rekening. De toestemming die je ons geeft, heeft een wereldwijde omvang en is niet-exclusief. We bewaren je content op onze servers zodat deze beschikbaar is voor je toekomstig gebruik. Dit maakt het gemakkelijker voor je om hele bestellingen of afzonderlijke foto's opnieuw te printen en om vergrotingen van je foto's te bestellen, omdat je je content niet opnieuw hoeft te uploaden. FreePrints gaat ermee akkoord dat zijn gebruik van je Content beperkt blijft tot de omvang van de Diensten die het levert. En je kunt er zeker van zijn dat we je Content nooit zullen gebruiken om de Site of Diensten aan anderen te verkopen, promoten of adverteren zonder je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Informatie die je aan FreePrints verstrekt

Vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de Site of Diensten (“ Inzendingen”) die door je aan FreePrints worden verstrekt, zijn niet-vertrouwelijk en FreePrints heeft recht op onbeperkt gebruik en distributie van deze Inzendingen voor elk doel, zonder erkenning of compensatie aan jou.

Praktijken met betrekking tot gebruik en opslag

FreePrints kan je content bewaren en kan je content ook openbaar maken indien vereist door de wet of indien we er te goeder trouw van overtuigd zijn dat dergelijke bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (a) te voldoen aan wettelijke procedures, toepasselijke wetten of overheidsverzoeken; (b) deze Voorwaarden af te dwingen; (c) te reageren op claims dat Content de rechten van derden schendt; of (d) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van FreePrints, zijn gebruikers of het publiek te beschermen.

FreePrints kan praktijken en beperkingen vaststellen met betrekking tot het gebruik van de Site en Diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de maximale tijdsduur dat gegevens of andere content worden bewaard door de Site en Diensten en de maximale opslagruimte die wordt toegewezen op FreePrints' servers namens jou. FreePrints is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens of andere content die wordt onderhouden of verzonden door of op de Site of Diensten. Je erkent dat FreePrints zich het recht voorbehoudt om accounts te beëindigen die niet actief zijn gedurende een langere periode. Je erkent verder dat FreePrints zich het recht voorbehoudt om deze algemene praktijken en beperkingen te allen tijde, naar eigen goeddunken, met of zonder kennisgeving te wijzigen.

Van tijd tot tijd kunnen we bepaalde aanbiedingen en/of functionaliteit binnen de FreePrints-app die we "Rewards" noemen, aan je beschikbaar stellen. Er zijn geen lidmaatschapskosten verbonden aan Rewards. Rewards zijn strikt promotioneel en hebben geen contante waarde. Om een beschikbare Reward te ontgrendelen, moet je de Reward selecteren via het Rewards-scherm in de FreePrints-app en de vereiste actie voltooien. We kunnen je bijvoorbeeld een aantal extra gratis fotoprints aanbieden als je een bepaald aantal transacties binnen een beperkte periode voltooit. Eenmaal ontgrendeld, kun je de Reward inwisselen of activeren zolang deze beschikbaar is via je FreePrints-account. Elke Reward blijft beperkt tot één (1) per klant, tenzij we uitdrukkelijk anders aangeven. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken alle Rewards te veranderen, te wijzigen en/of te elimineren, ongeacht de status (inclusief, en zonder beperking van, Rewards die beschikbaar, ontgrendeld of ingewisseld zijn). Eventuele veranderingen, wijzigingen of eliminaties zullen onmiddellijk van kracht zijn na het vrijgeven van een toepasselijke update van de Diensten, en je ziet af van elk recht dat je mogelijk hebt om specifieke en/of voorafgaande kennisgeving van dergelijke veranderingen, wijzigingen of eliminaties te ontvangen. Als je enige actie onderneemt die resulteert in het ontgrendelen en/of inwisselen van een Reward en dergelijke actie om welke reden dan ook als onvolledig of ongeldig wordt beschouwd, kunnen we de toepasselijke Reward naar eigen goeddunken aftrekken, verwijderen of elimineren. Je Rewards zijn persoonlijk voor jou bestemd en mogen niet worden verkocht, overgedragen of toegewezen aan of gedeeld met anderen of door jou worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Diensten van derden

Je kunt verschillende online diensten, zoals sociale netwerksites, direct integreren in je FreePrints-ervaring. Om van deze functies te profiteren, kunnen we je vragen om je te registreren voor of in te loggen op de diensten op de websites van hun respectieve providers. Door diensten van derden binnen de Diensten in te schakelen, sta je ons toe en machtig je ons (a) om je inloggegevens voor dit doel door te geven aan deze dienstverleners en (b) om informatie en content (inclusief maar niet beperkt tot content zoals foto's) te ontvangen van dergelijke diensten van derden. Houd er rekening mee dat de manier waarop diensten van derden je gegevens gebruiken, opslaan en openbaar maken uitsluitend wordt beheerst door het beleid van dergelijke derden. FreePrints zal geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor de privacypraktijken of andere acties van websites of diensten van derden die binnen de Diensten kunnen worden ingeschakeld.

Sites/Producten van derden

Van tijd tot tijd kunnen de Site en Diensten koppelingen bevatten naar sites of producten van derden waarvan wij denken dat ze je kunnen interesseren. Wij doen geen verklaringen en leveren geen garanties met betrekking tot dergelijke sites of producten van derden, en je gebruik van en communicatie met dergelijke sites en producten van derden zal worden beheerst door het beleid en de regels van dergelijke derden. Bijgevolg zijn wij niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke sites of producten van derden.

Bestellingen

Vanwege het gepersonaliseerde karakter van de Producten zijn alle verkopen definitief wanneer je betaald hebt en vinden geen terugbetalingen plaats. Controleer alle drukproeven zorgvuldig alvorens je bestelling af te ronden. Houd er rekening mee dat verzend- en administratiekosten van toepassing kunnen zijn op Diensten die anders gratis of in promoties worden aangeboden.

Schadeloosstelling

Je zult ons en onze eigenaren, directeuren, functionarissen, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en gelieerde ondernemingen verdedigen en schadeloos stellen tegen elke vordering, actie, rechtszaak of procedure van derden die voortvloeit uit, gebaseerd is op of verband houdt met je content of je toegang tot de Site of het gebruik van de Diensten, en ons vrijwaren voor alle verliezen, schade, uitgaven en kosten (inclusief redelijke vergoedingen en honoraria van advocaten) die door ons worden gemaakt in verband met een dergelijke claim, actie, rechtszaak of procedure.

Betalingen

Voor zover de Site of Diensten of een deel daarvan beschikbaar wordt gesteld tegen enige vergoeding of kosten (inclusief maar niet beperkt tot verzend- en administratiekosten), ben je verplicht een vorm van betaling te selecteren en FreePrints informatie te verstrekken over je creditcard of een andere vorm van betaling die geautoriseerd is door FreePrints. Je verklaart en garandeert aan FreePrints dat dergelijke informatie waar is en dat je bevoegd bent om de geselecteerde vorm van betaling te gebruiken. Je werkt je accountgegevens onmiddellijk bij met eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld een wijziging van je factuuradres of de vervaldatum van je creditcard) die zich kunnen voordoen. Je gaat ermee akkoord dat je FreePrints alle vergoedingen en kosten betaald die zijn gemaakt in overeenstemming met de geautoriseerde vorm van betaling en deze Voorwaarden. Als je vergoedingen of kosten betwist, moet je FreePrints hiervan binnen zestig (60) dagen na de datum waarop FreePrints je factureert op de hoogte stellen.

Afwijzing van garanties

JE ERKENT DAT DE SITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA FREEPRINTS GELEVERD & "ZOALS ZE ZIJN, ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK. FREEPRINTS WIJST HIERBIJ ALLE GARANTIES AF (EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS), MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES (A) MET BETREKKING TOT DE SITE, DIENSTEN EN PRODUCTEN (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE KWALITEIT, BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES EN FUNCTIONALITEIT ERVAN, (B) MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT OF NAUWKEURIGHEID VAN INFORMATIE VERKREGEN VAN OF BESCHIKBAAR VIA HET GEBRUIK VAN DE SITE OF DIENSTEN, (C) DAT DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, FOUTLOOS, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZULLEN ZIJN OF OP OF MET EEN BEPAALDE HARDWARE, EEN BEPAALD PLATFORM OF BEPAALDE SOFTWARE ZULLEN WERKEN, (D) VAN NIET-INBREUK, (E) VAN VERKOOPBAARHEID, EN (F) VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ADVIES OF INFORMATIE VERSTREKT DOOR FREEPRINTS OF DE VERTEGENWOORDIGERS VAN FREEPRINTS ZULLEN NIET WORDEN GEACHT EEN GARANTIE TE CREËREN.

Beperking van aansprakelijkheid

FREEPRINTS KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR NALATIGHEID OF VERTRAGING IN DE PRESTATIES OM WELKE REDEN DAN OOK, INDIEN ER SPRAKE IS VAN OVERMACHT OF NIET. IN GEEN GEVAL IS FREEPRINTS AANSPRAKELIJK ONDER CONTRACT, NALATIGHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLARISCHE, PUNATIEVE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GEBRUIK, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE, OF VERLIES VAN ZAKELIJKE GOODWILL OF GELEGENHEID) ONGEACHT OF FREEPRINTS OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES OF SCHADE. FREEPRINTS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE AANSCHAFKOSTEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEPRINTS' EN JE EXCLUSIEVE VERHAAL MET BETREKKING TOT ELK GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN IS DE ANNULERING VAN JE GEBRUIKERSACCOUNT. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEPRINTS JEGENS JOU GROTER ZIJN DAN 50 POND (£ 50,00) OF ENIGE BEDRAGEN DIE DAADWERKELIJK DOOR JOU AAN FREEPRINTS WERDEN BETAALD VOOR DE DIENSTEN OF PRODUCTEN IN GESCHIL. GEEN ENKELE ACTIE, ONGEACHT DE VORM, VOORTVLOEIEND UIT DEZE VOORWAARDEN OF UIT DE DIENSTEN MAG MEER DAN EEN JAAR NA HET EVENEMENT DAT AANLEIDING GAF TOT DE OORZAAK VAN DE ACTIE DOOR JOU WORDEN INGESTELD. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN GEEN BEPERKING TOE AAN AANSPRAKELIJKHEIDSSCHADE ZOALS VERVAT IN DEZE SERVICEVOORWAARDEN EN IN DEZE JURISDICTIES IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEPRINTS BEPERKT TOT DE GROOTSTE MATE TOEGESTAAN DOOR DE WET. WE RADEN TEN ZEERSTE AAN DAT JE GEEN ORIGINELE FILM, AFDRUKKEN OF NEGATIEVEN NAAR FREEPRINTS STUURT ZONDER ZELF EEN KOPIE TE BEWAREN. ALS JE FILM, AFDRUKKEN OF NEGATIEVEN BESCHADIGD WORDEN, VERLOREN GAAN OF ANDERSZINS NIET WORDEN TERUGGESTUURD, KOMT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN FREEPRINTS EN JE EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID OVEREEN MET HET IN DE BOVENSTAANDE PARAGRAAF VERMELDE.

Auteursrecht

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen dat je dat ook doet. Als je denkt dat je werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk van de auteursrechten betekent, of dat je intellectuele eigendomsrechten op een andere manier zijn geschonden, geef ons dan de volgende informatie op support-ie@freeprintsapp.com:

 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom waarvan je beweert dat het is geschonden;
 • een beschrijving van waar het materiaal waarvan je beweert dat het geschonden is, zich op de site bevindt;
 • een verklaring van jou, dat je er te goeder trouw van overtuigd bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendom, diens vertegenwoordiger of de wet;
 • een verklaring van jou, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving juist is en dat je de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectuele eigendom op te treden;
 • je adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden.

Beëindiging van account

Je kunt je account op elk gewenst moment beëindigen. Als je deze Voorwaarden schendt, behouden wij ons het recht voor om jouw toegang tot de Site en Diensten te beperken of je account te beëindigen. Je gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van je toegang tot de Site en Diensten en deactivering van je account onder een bepaling van deze Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving kan worden uitgevoerd, en dat we onmiddellijk alle gerelateerde informatie, bestanden en content in je account kunnen verwijderen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke beëindiging en deactivering.

Privacybeleid

De voorwaarden van ons Privacybeleid worden hierbij opgenomen door verwijzing naar deze Voorwaarden.

Algemeen

Wij behouden ons het enige en exclusieve recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, met onmiddellijke ingang na het plaatsen op de Site. Alle updates, nieuwe diensten of wijzigingen van bestaande Diensten vallen onder de Voorwaarden. Het voortgezette gebruik van de Site of Diensten na plaatsing van de wijzigingen in de Voorwaarden betekent dat je akkoord gaat met dergelijke wijzigingen. Wij raden je ten zeerste aan om deze Voorwaarden regelmatig te herzien. Alle prijzen en functies van de Site, Diensten en Producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om je gebruikersaccount of je gebruik van de Site en Diensten te beëindigen en je content op elk gewenst moment zonder kennisgeving te verwijderen.

We behouden ons het recht voor om de Site en Diensten (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of te beëindigen. Je gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens jou of derden voor enige wijziging, opschorting of beëindiging van de Diensten.

Alle communicatie die wij van jou ontvangen wordt beschouwd als NIET vertrouwelijk. Door FreePrints informatie te sturen (anders dan informatie die onder ons Privacybeleid mogelijk als vertrouwelijk wordt behandeld), geef je ons een onherroepelijke universele licentie om die informatie te gebruiken, te verspreiden en anderszins te exploiteren en ga je ermee akkoord dat het ons vrij staat om alle ideeën, knowhow, technieken of concepten die je naar ons stuurt te gebruiken.

Alle geschillen die voortvloeien uit of anderszins verband houden met deze Voorwaarden, de Site, Diensten en Producten zullen worden afgewikkeld naar Engels recht, ongeacht de rechtskeuzeregels. De rechtbanken van Engeland zijn exclusief bevoegd met betrekking tot claims, geschillen of andere zaken die voortvloeien uit de Voorwaarden of Diensten.

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons over je gebruik van de Site, Diensten en Producten. In geval van een conflict of inconsistentie tussen deze Voorwaarden en andere voorwaarden of bepalingen die elders beschikbaar zijn met betrekking tot de Site, Diensten of Producten, prevaleren deze Voorwaarden en krijgen ze voorrang.

Het afstand doen van enig recht onder deze Voorwaarden zal geen verleden, huidige of toekomstige afstand betekenen van dat recht of van enig ander recht. Geen enkele verklaring van afstand zal in enig geval van kracht zijn, tenzij schriftelijk door ons erkend en goedgekeurd.

Indien sommige bepalingen van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als strijdig met de wet of ongeldig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Er is geen joint venture, partnerschap, werkrelatie of agentschapsrelatie tussen jou en FreePrints als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van de Site of Diensten. FreePrints heeft het recht om op elk moment een of alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toe te wijzen; echter, alle rechten die je onder deze Voorwaarden hebt of anderszins in en op de Site en Diensten mogen niet door jou worden toegewezen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FreePrints.

Rev 08.01.2018