GEBRUIKSVOORWAARDEN

WIJ WIJZEN U EROP DAT HET GEDEELTE HIERONDER “VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEF GEDING EN INSTEMMING MET ARBITRAGE” EEN BINDENDE CLAUSULE INZAKE ARBITRAGE EN EEN VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEF GEDING BEVAT. DIT HEEFT GEVOLGEN VOOR UW RECHTEN IN EEN GESCHIL MET ONS, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GESCHILLEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN ONZE SERVICES EN/OF UW AANKOOP EN/OF GEBRUIK VAN EEN SERVICE OF PRODUCT.

Welkom! We zijn blij dat u er bent en bedanken u omdat u gekozen hebt voor de services die wij aanbieden via onze websites, mobiele applicaties of per telefoon (hierna de “services” genoemd). Als de ontwikkelaar van de services willen wij (hierna “wij”, “ons” of “onze” genoemd) u de voorwaarden verstrekken waarin uw gebruik van de hieronder beschreven services is geregeld (hierna deze “voorwaarden” genoemd). Door u te registreren of anderszins toegang te krijgen tot de services of deze te downloaden, te installeren, te gebruiken en/of eraan deel te nemen, naar gelang het geval, gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Registratie

Om de services te kunnen gebruiken moet u zich registreren bij onze mobiele apps en een gebruikersaccount maken. Indien gewenst is de registratie optioneel via een optie om af te rekenen als gast (‘Guest Checkout’). Door u te registreren of anderszins toegang te krijgen tot de services of deze te downloaden, te installeren, te gebruiken en/of eraan deel te nemen, naar gelang het geval, verklaart u dat a) u ten minste achttien (18) jaar oud bent en b) u ons bij de registratie correcte, nauwkeurige en actuele gegevens heeft verstrekt (waaronder in ieder geval uw naam en e-mailadres). U aanvaardt dat foutieve gegevens ertoe kunnen leiden dat uw transactie niet kan worden voltooid. U verklaart dat u correcte, nauwkeurige en actuele gegevens zult verstrekken en deze zult bijhouden, en dat u ervoor zult zorgen dat uw e-mailadres en telefoonnummer geldig blijven zolang uw account actief is. Ons Privacybeleid van toepassing op de registratiegegevens en andere door u verstrekte gegevens. Als u jonger dan achttien (18) jaar bent, heeft u op geen enkele manier toegang tot de services en mag u hiervan geen gebruik maken. Door uw contactgegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij contact met u mogen opnemen in relatie tot uw account en/of bestellingen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account en moet ervoor zorgen dat u zich na elke sessie afmeldt of uw account afsluit. Uw wachtwoord is vertrouwelijk en mag niet aan anderen worden doorgegeven. U stelt ons onmiddellijk op de hoogte van alle ongeautoriseerd gebruik van uw account of wachtwoord of enig andere inbreuk op de beveiliging die bij u bekend is of die u vermoedt.

Mobiele services

Bepaalde services zijn beschikbaar via een mobiel apparaat met inbegrip van, maar niet beperkt tot a) de mogelijkheid om content te uploaden naar de services, b) de mogelijkheid om door de services te bladeren, en c) de mogelijkheid om toegang te krijgen tot bepaalde functies via een applicatie die is gedownload en geïnstalleerd op een mobiel apparaat (hierna gezamenlijk de “Mobiele services” genoemd). Voor zover u gebruikmaakt van de services via een mobiel apparaat zijn de standaardkosten, datatarieven en andere vergoedingen van uw draadloze serviceprovider van toepassing. Daarnaast is het downloaden, installeren of gebruik van bepaalde Mobiele services mogelijk verboden of beperkt door uw provider en mogelijk werken niet alle mobiele services met alle providers of apparaten. Door de mobiele services te gebruiken erkent u en gaat u ermee akkord dat bepaalde gegevens over uw gebruik van de mobiele services aan ons worden doorgegeven.

Uw content

Ons bedrijf houdt zich bezig met het aanbieden van gepersonaliseerde producten (hierna de “producten” genoemd). Soms is voor deze producten informatie nodig die door u wordt verstrekt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot tekst, foto’s of afbeeldingen (hierna “uw content” genoemd). De services en producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen enkel onderdeel van de services of producten mag door u gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht of anderszins gebruikt worden, met uitzondering van de in deze voorwaarden toegestane gevallen, en u mag de services niet gebruiken voor enige commerciële doelstelling van welke aard ook. Alle gebruik van de services anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze voorwaarden is ten strengste verboden. Alle rechten die in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk aan u zijn toegekend, zijn voorbehouden aan ons.

Door uw content naar ons te versturen, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, in sublicentie te geven, voortdurende en onherroepelijke licentie, volledig betaald en vrij van royalty’s, om uw content te reproduceren, om te zetten in afgeleide werken, kopieën ervan te verspreiden, in het openbaar uit te voeren of weer te geven en anderszins te gebruiken en exploiteren, waarbij het doel is beperkt tot het verstrekken van de services en het promoten van andere services waarvan wij denken waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. U verklaart en garandeert dat u ofwel de eigenaar bent van uw content of beschikt over een schriftelijke licentie of andere geldige toestemming van de toepasselijke eigenaar of eigenaren van de intellectuele eigendomsrechten (bijvoorbeeld, en niet beperkt tot, uw fotograaf) om uw content aan ons ter beschikking te stellen voor gebruik bij de services en de door u bestelde producten.

Zonder afbreuk te doen aan het algemene karakter van de voorgaande alinea, erkent u dat wij met uw content moeten werken om de services en het product te kunnen leveren. Bij het maken van de producten moeten wij bijvoorbeeld onder meer uw content kopiëren en mogelijk weergeven en/of aanpassen, streamen, uploaden, plaatsen, publiceren, weergeven, per e-mail verzenden of anderszins verzenden of gebruiken (hierna “verzenden” genoemd). Wij verspreiden ook uw content wanneer de producten naar u verstuurd worden. Met de hierboven verleende licentie geeft u ons toestemming om dit te doen en omdat wij uw content gebruiken voor het verstrekken van de services en producten brengt u hiervoor geen royalty’s in rekening. Uw content wordt bewaard op onze servers, zodat deze beschikbaar blijft voor toekomstig gebruik. Hierdoor kunt u gemakkelijker complete bestellingen opnieuw afdrukken of onderdelen van uw content gebruiken om producten te maken voor nieuwe bestellingen, zonder dat u uw content opnieuw moet uploaden. We gaan ermee akkoord dat het gebruik van uw content beperkt zal blijven tot de reikwijdte van de aangeboden services en producten. We garanderen dat we uw content nooit zullen gebruiken om de services op de markt te brengen, te promoten en te adverteren bij anderen zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

We behouden ons het recht voor uw content geheel of gedeeltelijk af te wijzen als we naar eigen goeddunken vaststellen dat uw content ongepast is of anderszins niet overeenkomt met een goed beoordelingsvermogen. We kunnen bijvoorbeeld, en zonder beperking, al uw content afwijzen waarvan wij denken dat deze valt onder een van de hieronder genoemde gevallen van verboden gebruik van de services.

Onze intellectuele eigendom

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Services software en content bevatten (hierna “onze intellectuele eigendom” genoemd) die zijn beschermd door auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen en/of andere wet- en regelgeving en dat deze het eigendom zijn van ons en/of onze licentieverstrekkers of aangesloten bedrijven.

Zonder beperking en tenzij anders aangegeven zijn wij de eigenaar van alle intellectuele eigendom, met inbegrip van en niet beperkt tot alle handelsmerken en logo’s die in verband met de services worden gebruikt (hierna “onze handelsmerken” genoemd). Niets in deze voorwaarden verleent u een licentie of het recht om een van onze handelsmerken te gebruiken. De in de services opgenomen kennisgevingen over auteursrecht, handelsmerk of intellectuele eigendom mogen op geen enkele wijze door u worden verwijderd, gewijzigd of aangepast. Alle uit het gebruik van onze handelsmerken voortkomende goodwill komt uitsluitend ten goede aan ons bedrijf.

Afdrukken, afbeeldingen of schermafbeeldingen van de services mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Bij het gebruik van de services mag u geen datamining, robots, screen scraping of vergelijkbare methoden voor het verzamelen en onttrekken van gegevens gebruiken. Het is niet toegestaan enig om ons intellectueel eigendomsrecht te kopiëren, te wijzigen, om te zetten in een afgeleid werk, te onderwerpen aan reverse engineering of reverse assembling of anderszins te proberen een broncode te achterhalen, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven of anderszins over te dragen.

Intellectuele eigendom van derden

Bepaalde services en producten bevatten afbeeldingen, foto’s, indelingen, ontwerpen en andere content die mogelijk vallen onder de auteursrechten, handelsmerken, servicemerken, handelsnamen en andere intellectuele eigendom van derden (hierna gezamenlijk “content van derden” genoemd). Content van derden wordt voor uw gemak aangeboden voor de specifieke doeleinden waarvoor wij deze aanbieden. Content van derden mag niet worden gebruikt:

 1. Voor enig ander doel zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de eigenaar;
 2. Behalve uitsluitend als geïntegreerd onderdeel van een product, of anderszins als download in de originele, ongewijzigde vorm buiten de service;
 3. Op een manier die in strijd is met het gedeelte Verboden gebruik van de services in deze voorwaarden; of
 4. Als een handelsmerk, servicemerk of logo.

Gevallen waarin het gebruik van de services is verboden

 1. U bent als enige verantwoordelijk voor de content die u via de services verzendt. Wij behouden ons het recht voor een onderzoek in te stellen naar en gepaste juridische actie te ondernemen tegen iedereen die, naar ons oordeel, de onderhavige voorwaarden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het verwijderen van aanstootgevende content uit de services, het opschorten of stopzetten van het account van de persoon of de personen die de schending plegen en het aangeven van deze persoon of personen bij de aangewezen autoriteiten voor rechtshandhaving. Als voorwaarde voor de toegang tot en het gebruik van de services gaat u ermee akkoord de services niet te gebruiken voor:het verzenden van content die a) onwettig, bedreigend, kwetsend, intimiderend, onrechtmatig, gewelddadig, beledigend, lasterlijk, kwaadsprekend, vulgair, obsceen, pornografisch (met betrokkenheid van minderjarigen of anderszins), hatelijk of kwetsend of anderszins op vergelijkbare wijze verwerpelijk is, b) waarin een daarin voorkomende persoon wordt afgebeeld op een manier die een redelijk persoon aanstootgevend zou vinden, of waarop een persoon wordt afgebeeld [1] in verband met pornografie, 'video's voor volwassenen', uitgaansgelegenheden voor volwassenen, escortservices, datingservices en dergelijke, [2] in verband met reclame of promotie voor tabaksproducten, [3] als aanhanger van een politieke partij, kandidaat, gekozen functionaris of mening , [4] als lijdend aan of medicatie nemend voor een fysieke of mentale aandoening, of [5] deelnemer aan immorele of criminele activiteiten, c) een privacy- of veiligheidsrisico vormt of creëert voor een persoon, d) bestaat uit ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiemateriaal, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen, prijsvragen of enig andere vorm van ongevraagde aanbiedingen, e) een onrechtmatige of immorele activiteit bestempelt als acceptabel, eervol of begerenswaardig, f) waarin het gebruik van 'hardcore' illegale substanties of drugs wordt verheerlijkt, (g) die denigrerend of beledigend is voor een etnische, raciale, seksuele of religieuze groepering of personen met een lichamelijke of geestelijke beperking, (h) waarin ongepast gebruik wordt gemaakt van hakenkruizen of andere symbolen van racisme of onverdraagzaamheid en/of de acties van Hitler of andere individuen of groepen die pleiten voor etnische zuivering, genocide, het uitwissen of vernietigen van een land, beschaving of etnische groep, of soortgelijke activiteiten worden verheerlijkt, , (i) waarin berichten, merken of symbolen worden gebruikt die sekten of complottheorieën ondersteunen die zijn weerlegd of die geheel of gedeeltelijk geworteld zijn in onverdraagzaamheid of (j) die zonder geldige toestemming afbeeldingen of gelijkenissen van minderjarigen bevat;
 2. het op enigerlei wijze intimideren van iemand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruiken van diens e-mailaccount, e-mailadres of wachtwoord, of het ten onrechte beweren dat u verwantschap hebt met een persoon of entiteit of hiervan een verkeerde voorstelling geven;
 3. het schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 4. het verzenden of beschikbaar stellen van content waarvoor u wettelijk niet gerechtigd bent om deze te verzenden, die inbreuk zou plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, handelsgeheimen, handelsmerken, servicemerken of octrooirechten), of die een schending zou inhouden van het recht op privacy of publiciteit van een persoon;
 5. het vertonen van gedrag dat leidt tot het onderbreken, vernietigen of beperken van de services of deze schade toebrengt, of u in staat stelt op onbevoegde wijze toegang te krijgen tot de services, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van virussen, Trojaanse paarden, wormen of schadelijke computercode, programma’s of bestanden;
 6. het reproduceren, kopiëren, verkopen of commercieel gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht op toegang) van de services;
 7. het vragen om persoonsgegevens van iemand die jonger dan achttien (18) jaar is;
 8. het op elektronische wijze of anderszins vergaren en verzamelen van e-mailadressen of andere contactgegevens van andere gebruikers van de services; of
 9. het doorgeven of bevorderen van criminele activiteiten of het verstrekken van instructies over illegale activiteiten.

Wanneer een van bovenstaande voorwaarden wordt geschonden, behouden wij ons onvoorwaardelijk het recht voor uw account stop te zetten en/of uw toegang tot de services te blokkeren, en alle informatie openbaar te maken indien dit wettelijk verplicht is of dit naar beste weten redelijkerwijs noodzakelijk is om a) gehoor te geven aan gerechtelijke procedures, toepasselijke wetgeving of verzoeken van de overheid, b) deze voorwaarden te handhaven, c) te reageren op beweringen dat bepaalde content de rechten van derden schendt of d) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

Gegevens die u verstrekt

Alle vragen, commentaren, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie over de services (hierna “Inzendingen” genoemd) die we van u ontvangen zijn niet-vertrouwelijk en we hebben het recht om de inzendingen onbeperkt te gebruiken en verspreiden voor ongeacht welk doel, zonder u hierbij te vermelden of u een vergoeding te geven.

Werkwijze bij het gebruiken en opslaan van uw content

We mogen uw content opslaan en mogen deze ook verwijderen of openbaar maken indien dit wettelijk verplicht is of dit naar beste weten redelijkerwijs noodzakelijk is om a) gehoor te geven aan gerechtelijke procedures, toepasselijke wetgeving of verzoeken van de overheid, b) deze voorwaarden te handhaven, c) te reageren op beweringen dat bepaalde content de rechten van derden schendt of d) de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van ons, onze gebruikers of het publiek te beschermen.

Voor het gebruik van de services kunnen bepaalde werkwijzen of limieten worden vastgesteld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de maximale periode voor het bewaren van gegevens of andere via de services verkregen content en de maximale hoeveelheid opslagruimte op onze servers die aan u wordt toegewezen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of niet opslaan van gegevens of andere content die via de services worden onderhouden of naar de services worden verzonden. U erkent dat we ons het recht voorbehouden om een account dat al geruime tijd inactief is, op te heffen, waarbij de periode door ons naar eigen inzicht wordt bepaald. U erkent verder dat we ons het recht voorbehouden om de werkwijzen en limieten op elk gewenst moment te wijzigen, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving.

Beloningen

Af en toe bieden we u bepaalde aanbiedingen en/of functionaliteiten aan. We noemen deze “beloningen”. De beloningen zijn niet gekoppeld aan de ledencontributie. De beloningen zijn puur bedoeld ter promotie en hebben geen waarde in geld. Om een beschikbare beloning te ontgrendelen, moet u de betreffende beloning selecteren in het beloningenscherm en de vereiste actie uitvoeren. We kunnen u bijvoorbeeld een aantal gratis producten of services aanbieden wanneer u een bepaald aantal transacties afsluit in een beperkt tijdsbestek. Eenmaal ontgrendeld kunt u de beloning verzilveren of activeren zolang deze beschikbaar is via uw account. Elke klant heeft recht op één (1) beloning, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. We behouden ons het recht voor de beloningen op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen, aan te passen of te verwijderen, ongeacht de status ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beloningen die beschikbaar, ontgrendeld of verzilverd zijn). Alle wijzigingen, aanpassingen of verwijderingen worden van kracht op het moment dat er een relevante update van de services wordt uitgebracht en u doet afstand van alle rechten die u mogelijk heeft op het ontvangen van een specifieke en/of voorafgaande kennisgeving van dergelijke wijzigingen, aanpassingen of verwijderingen. Indien u een handeling uitvoert die leidt tot het ontgrendelen en/of verzilveren van een beloning en deze handeling om welke reden dan ook als onvolledig of ongeldig wordt beschouwd, kunnen we de betreffende beloning naar eigen inzicht in mindering brengen, verwijderen of elimineren. Uw beloningen zijn persoonlijk en mogen niet worden verkocht, overgedragen of toegewezen aan anderen, met anderen worden gedeeld of door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

Aanbiedingen

Af en toe bieden we u bepaalde aanbiedingen aan.

Aanbiedingen voor gratis verzending zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

 1. Ze gelden alleen voor bestellingen die worden verstuurd naar één bepaald adres in een geografisch gebied waar we regelmatig naar verzenden.
 2. Ze zijn beperkt tot een eenmalige korting per bestelling en per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, aanbiedingen of promotie-acties.
 3. Ze hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet worden doorverkocht.
 4. Indien er een minimumbedrag voor de bestelling geldt, geldt de aanbieding alleen als de waarde van de bestelling vóór belasting hoger is dan de voor de bestelling vastgestelde drempel.
 5. Aanbiedingen gelden niet voor a) eerdere bestellingen, b) spoed- of prioriteitszendingen of levering op de volgende dag, c) belastingen, d) grote stukken, e) speciaal aangeduide producten, of f) bulk- of zakelijke aankopen van tien (10) eenheden of meer.
 6. Behalve waar dit wettelijk verplicht is, kunnen de aanbiedingen niet worden ingewisseld voor contant geld, een cheque of een tegoed.
 7. Ze hebben geen invloed op de normale verkoopprijs (die gewijzigd kan worden).

Dollars Off-aanbiedingen (en vergelijkbare aanbiedingen in gebieden met een andere valuta) zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

 1. Ze zijn beperkt tot een eenmalige korting per bestelling en per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, aanbiedingen of promotie-acties.
 2. Ze hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet worden doorverkocht.
 3. Indien er een minimumbedrag voor de bestelling geldt, geldt de aanbieding alleen als de waarde van de bestelling vóór belasting hoger is dan de voor de bestelling vastgestelde drempel.
 4. Ze gelden niet voor a) eerdere bestellingen, b) verzendingen, behandelingen, verwerkingen of belastingen, c) speciaal aangeduide producten, of d) bulk- of bedrijfsaankopen van tien (10) eenheden of meer.
 5. Behalve waar dit wettelijk verplicht is, kunnen de aanbiedingen niet worden ingewisseld voor contant geld, een cheque of een tegoed.
 6. Ze hebben geen invloed op de normale verkoopprijs (die gewijzigd kan worden).

Percentage Off-aanbiedingen zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden:

 1. Ze zijn beperkt tot een eenmalige korting per bestelling en per klant en kunnen niet worden gecombineerd met andere kortingen, aanbiedingen of promotie-acties.
 2. Ze hebben geen geldelijke waarde en kunnen niet worden doorverkocht.
 3. Indien er een minimumbedrag voor de bestelling geldt, geldt de aanbieding alleen als de waarde van de bestelling vóór belasting hoger is dan de voor de bestelling vastgestelde drempel.
 4. Ze gelden niet voor a) eerdere bestellingen, b) verzendingen, behandelingen, verwerkingen of belastingen, c) speciaal aangeduide producten, of d) bulk- of bedrijfsaankopen van tien (10) eenheden of meer.
 5. Behalve waar dit wettelijk verplicht is, kunnen de aanbiedingen niet worden ingewisseld voor contant geld, een cheque of een tegoed.
 6. Ze hebben geen invloed op de normale verkoopprijs (die gewijzigd kan worden).

Websites, producten en services van derden

U mag verschillende online services, zoals sociale netwerksites, inschakelen om deze rechtstreeks te integreren en gebruiken in de services. Daarnaast kunnen de services af en toe links naar websites, services en/of producten van derden bevatten waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn. Om van deze functies optimaal gebruik te kunnen maken, kunnen we u vragen zich voor de services van de betreffende leveranciers te registreren of zich daarvoor aan te melden.. Door services van derden in te schakelen binnen de services verleent u ons toestemming en autorisatie om a) voor dit doel uw aanmeldgegevens door te geven aan deze serviceproviders en b) informatie en content van dergelijke services van derden te ontvangen. Onthoud dat de manier waarop uw gegevens in services van derden worden gebruikt, opgeslagen en openbaar gemaakt, uitsluitend wordt geregeld door het beleid van deze derden; wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de privacypraktijken of andere maatregelen van een website of service van derden die u binnen de service heeft ingeschakeld. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze websites, services of producten van derden en zijn dienovereenkomstig niet aansprakelijke voor eventuele schade of verliezen die worden veroorzaakt of zouden zijn veroorzaakt door het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke websites, services en/of producten van derden of daaraan gerelateerd zijn.

Cookies

Onze websites gebruiken “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die zich op uw apparaat bevinden en u identificeren als unieke gebruiker. Dankzij cookies kunnen we onder andere uw activiteit meten en uw ervaring personaliseren. Met cookies kunnen we bijvoorbeeld uw voorkeuren onthouden zonder dat u opnieuw een gebruikersnaam of wachtwoord moet opgeven. Ook kunnen we via cookies uw status en voortgang volgen als u bij ons producten bestelt. Desgewenst kunt u uw apparaat zodanig instellen dat cookies worden geweigerd of u kunt de cookies afzonderlijk of allemaal handmatig verwijderen op uw apparaat. Echter, wanneer u cookies afwijst of verwijdert kunt u mogelijk problemen ondervinden bij het openen of gebruiken van sommige pagina’s of functies op onze website. We gebruiken ook andere gangbare hulpmiddelen voor informatieverzameling, zoals webbakens en geïntegreerde weblinks.

Betalingen

Voor zover de services en/of de producten of een deel daarvan worden aangeboden tegen een vergoeding of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verzend- en verwerkingskosten), moet u een betalingsmethode kiezen en de gegevens van uw creditcard of een andere door ons geautoriseerde betalingswijze verstrekken. U verklaart en garandeert dat deze gegevens naar waarheid en correct zijn ingevuld en dat u bevoegd bent de gekozen betalingswijze te gebruiken. Bij het doen van een betaling autoriseert u ons (en onze speciale betalingsverwerker(s)) om het volledige bedrag in rekening te brengen op de betalingsmethode die u voor de transactie hebt opgegeven. U zult eventuele wijzigingen in uw rekeninggegevens (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, een wijziging in het factureringsadres of de vervaldatum van uw creditcard) tijdig bijwerken. Alle vergoedingen en kosten die verband houden met de geautoriseerde betalingsmethode en de onderhavige voorwaarden komen voor uw rekening. Als u het niet eens met bepaalde vergoedingen of kosten, dient u ons binnen zestig (60) dagen na ontvangst van de factuur of andere betalingskennisgeving hiervan op de hoogte te stellen en ons de mogelijkheid te bieden het probleem op grond waarvan u denkt recht te hebben op het betwisten van die vergoedingen of kosten, te verhelpen. Hierbij verleent u ons het recht eventuele ontdekte fouten bij de verwerking van de betaling te herstellen, als ook het recht om dergelijke verwerkingsfouten te corrigeren door bij- of afschrijving op de betalingsmethode die bij de foutieve transactie is gebruikt.

Retourzendingen en terugbetalingen

We willen dat u 100% tevreden bent over uw ervaring met de services en producten. 1) Indien u binnen dertig (30) dagen niet volledig tevreden bent met uw bestelling, zullen we of a) een vervangend product bieden in geval van een defect of b) in alle andere gevallen het volledige bedrag terugbetalen, waarbij de volgende uitzonderingen en beperkingen van toepassing zijn:

 1. De terugbetaling is beperkt tot het feitelijk door u betaalde bedrag. Dit is exclusief de waarde van een speciale aanbieding of korting.
 2. In de gevallen waarin de retourzending of terugbetaling te wijten is aan een bestelling die beschadigd of met een door ons vastgesteld defect is aangekomen, zullen we u naar eigen inzicht a) een vooraf betaald verzendlabel voor de retourzending verstrekken of b) de kosten van de retourzending aan u vergoeden. In alle andere gevallen vallen de verzendkosten onder uw verantwoordelijkheid. Voor services en producten die gratis of via een aanbieding worden aangeboden, kunnen verzend- en verwerkingskosten van toepassing zijn.
 3. Alle bestellingen met bulk- of groothandelsprijzen zijn definitief en komen niet in aanmerking voor terugbetaling behalve wanneer er bij de aflevering van de bestelling materiële schade of defecten worden vastgesteld. Als de schade of het defect niet per telefoon of e-mail kan worden bevestigd, moet u het artikel mogelijk voor onderzoek naar ons terugsturen voordat we een eventuele terugbetaling kunnen vaststellen. Zorg ervoor dat u bij het plaatsen van een bulk- of groothandelsbestelling vraagt om een digitale proefversie en deze zorgvuldig beoordeelt.

In aanvulling op de hierboven genoemde tevredenheidsgarantie bieden we ook levenslange garantie op fabricagefouten in al onze producten voor canvas muurdecoratie, indien deze fabricagefouten ertoe leiden dat dit product niet bruikbaar is voor het beoogde doel op een manier die er niet was in de eerste dertig (30) dagen na ontvangst. Voor een dergelijke garantieclaim kunt u contact met ons opnemen via onze website, via de selfservice hulpmiddelen in het vak of de lade van de app als u een van onze mobiele applicaties gebruikt, of telefonisch als u een van services met mogelijkheid voor telefonische ondersteuning gebruikt.

Afwijzing van garantie

U ERKENT DAT DE SERVICES EN PRODUCTEN WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN “ZOALS GELEVERD EN VOOR ZOVER BESCHIKBAAR”, ZONDER ENIGE GARANTIE ANDERS DAN BESCHREVEN IN HET GEDEELTE RETOURZENDINGEN EN TERUGBETALINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN. HIERBIJ WIJZEN WIJ ALLE ANDERE (UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE, STATUTAIRE OF ANDERSZINS BEPAALDE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE GARANTIES A) MET BETREKKING TOT DE SERVICES EN PRODUCTEN (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, DE KWALITEIT, BESCHIKBAARHEID, PRESTATIES EN FUNCTIONALITEIT ERVAN), B) MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT OF NAUWKEURIGHEID VAN ALLE INFORMATIE DIE IS VERKREGEN OF BESCHIKBAAR IS VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICES), C) DAT DE SERVICES ZONDER ONDERBREKINGEN EN FOUTEN EN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN WORDEN GELEVERD OF FUNCTIONEREN OP OF MET BEPAALDE HARDWARE, PLATFORMS OF SOFTWARE, D) OP NIET-INBREUK, E) OP VERKOOPBAARHEID EN F) OP GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. UIT GEEN ENKEL DOOR ONS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS VERSTREKT ADVIES OF VERSTREKTE INFORMATIE KAN EEN RECHT OP GARANTIE WORDEN ONTLEEND.

Beperking van de aansprakelijkheid - algemeen

WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INEFFECIËNTIE OF VERTRAGING IN DE PRESTATIE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK BINNEN OF BUITEN ONZE MACHT LIGT. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ VERANTWOORDELIJK VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, EXEMPLAIRE, PUNITIEVE, SPECIALE OF VERVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OVEREENKOMSTEN, ONACHTZAAMHEID, ONRECHTMATIGE DAAD, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ENIG ANDERE WETTELIJKE OF REDELIJKE THEORIE (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, VERLIES VAN HET GEBRUIK, GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF INFORMATIE OF VERLIES VAN ZAKELIJKE GOODWILL OF KANSEN) ONGEACHT OF WE VOOR DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJK VERLIES OF EEN DERGELIJKE SCHADE ZIJN GEWAARSCHUWD. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR WELKE SCHADE DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT A) HET GEBRUIKEN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SERVICES, B) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN SERVICES, C) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZONDEN CONTENT OF GEGEVENS, D) VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN OVER DE SERVICES OF E) PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN EEN VAN DE PRODUCTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR EEN BEDRAG DAT HOGER IS DAN HETZIJ VIJFTIG AMERIKAANSE DOLLAR (USD 50,00), HETZIJ DE BEDRAGEN DIE U DAADWERKELIJK AAN ONS HEEFT BETAALD VOOR DE SPECIFIEKE SERVICES OF PRODUCTEN DIE WERDEN VERSTREKT GEDURENDE DE ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP DE BASIS VOOR HET GESCHIL WERD GELEGD. OP GEEN ENKELE MANIER KUNT U OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN OF VAN DE SERVICES EN/OF PRODUCTEN EEN VORDERING INSTELLEN WANNEER DE GEBEURTENIS DIE DE AANLEIDING VORMDE VOOR DE VORDERING MEER DAN EEN (1) JAAR GELEDEN HEEFT PLAATSGEVONDEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS EEN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ZOALS OPGENOMEN IN DEZE VOORWAARDEN NIET TOEGESTAAN; IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT WAT MAXIMAAL WETTELIJK IS TOEGESTAAN.

Beperking van aansprakelijkheid – films, afdrukken en negatieven

WIJ RADEN U TEN ZEERSTE AAN ONS GEEN ORGINELE DIGITALE BESTANDEN, FILMS, AFDRUKKEN OF NEGATIEVEN TE GEVEN ZONDER ZELF EEN KOPIE TE BEWAREN. INDIEN UW DIGITALE BESTANDEN, FILMS, AFDRUKKEN OF NEGATIEVEN BESCHADIGD OF VERLOREN RAKEN OF ANDERSZINS NIET WORDEN TERUGGEGEVEN, GELDT ALS ENIGE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONS EN UITLSUITEND RECHTSMIDDEL VOOR U HETGEEN BESCHREVEN IS IN DE ONMIDDELLIJK HIERAAN VOORAFGAANDE ALINEA.

Beperking van aansprakelijkheid – beperkingen op data en gebruik

WIJ ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR LIMIETEN, PLAFONDS OF BEPERKINGEN VAN DATA OF VERBRUIK, NOCH VOOR TARIEVEN OF KOSTEN DIE DOOR DERDEN WORDEN GEHANTEERD OF VASTGESTELD VOOR UW MOBIELE APPARAAT EN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE SERVICES OF ANDERSZINS. INDIEN BESCHIKBAAR RADEN WE U AAN UW MOBIELE APPARAAT TE GEBRUIKEN VIA EEN ONGELIMITEERDE WIFI-VERBINDING ZODAT U DE KANS OP HET HIERBOVEN BESCHREVENE ZO VEEL MOGELIJK WORDT GEMINIMALISEERD.

Beperking van aansprakelijkheid – producten met fototegels

WE RADEN U TEN ZEERSTE AAN NA ONTVANGST VAN DE PRODUCTEN DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES EN/OF WAARSCHUWINGEN TE VOLGEN. MET NAME, MAAR ZONDER BEPERKING, ZIJN WE OP GEEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN DIE WORDT VEROORZAAKT DOOR EEN FOTO DIE VAN DE MUUR VALT, ONGEACHT OF DE BETREFFENDE INSTRUCTIES OF WAARSCHUWINGEN ZIJN OPGEVOLGD.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

We eerbiedigen de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vragen u hetzelfde te doen: Wanneer u denkt dat uw werk gebruikt is op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrecht of uw intellectuele eigendomsrechten anderszins zijn geschonden, vragen wij u overeenkomstig de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) om ons de volgende informatie te verstrekken via het contactformulier dat te vinden is op onze website of in het vak of de lade van de mobiele applicatie die u gebruikt, indien beschikbaar en afhankelijk van het geval. (U kunt ook per post contact met ons opnemen op 23801 Calabasas Road, Suite 2005, Calabasas, California 91302, Verenigde Staten van Amerika.

 1. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of de overige intellectuele eigendom waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;
 2. een beschrijving van de plaats op de website waar het door u aangevoerde tot inbreuk leidende materiaal te vinden is, met een link naar het materiaal in kwestie;
 3. een verklaring van u waarin u naar beste weten verklaart dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van de auteursrechten of intellectuele eigendom, diens vertegenwoordiger of de wet;
 4. een verklaring van u waarin u op straffe van meineed verklaart dat de hierboven genoemde informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u in het bezit bent van de auteursrechten of het intellectuele eigendom of bevoegd bent om namens de houder van de auteursrechten of het intellectuele eigendom op te treden;
 5. uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; en
 6. een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is namens de houder van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt, op te treden.

Bezwaarschrift: Als u van mening bent dat de content die is verwijderd (of waarvoor de toegang is uitgeschakeld) geen inbreuk pleegt, of dat u door de houder van de auteursrechten, diens vertegenwoordiger of uit hoofde van de wet gemachtigd bent de content te plaatsen en te gebruiken, kunt u schriftelijk bezwaar aantekenen met vermelding van de volgende informatie aan ons:

 1. uw fysieke of elektronische handtekening;
 2. aanduiding van de content die is verwijderd of waarvoor de toegang is uitgeschakeld en van de plaats waar de content werd weergegeven voordat deze werd verwijderd of uitgeschakeld;
 3. een verklaring waarin u naar beste weten verklaart dat de content is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een vergissing of verkeerde aanduiding van de content; en
 4. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, een verklaring dat u instemt met de rechtsbevoegdheid van de federale rechtbank in het Centrale District van Californië en een verklaring dat u een dagvaarding zult aanvaarden van de persoon die melding heeft gedaan van de veronderstelde inbreuk of een vertegenwoordiger van die persoon.

Indien wij een bezwaarschrift ontvangen, zenden we een kopie van het bezwaarschrift naar de oorspronkelijke klager/houder van het auteursrecht. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kunnen we de verwijderde content vervangen of de toegang hiertoe herstellen, tenzij de oorspronkelijke klager/houder van het auteursrecht ons in kennis stelt van het voornemen gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de partij die inbreuk zou hebben gepleegd om verdere inbreuk op de betreffende content te voorkomen.

Beleid bij herhaaldelijke inbreuk: Overeenkomstig de DMCA en andere toepasselijke wetgevingen hebben we een beleid ingevoerd waarbij de accounts van gebruikers die, in de juiste omstandigheden en naar ons eigen inzicht, beschouwd worden als inbreukmakers.

Beëindiging, uitschakeling en tijdelijke stopzetting

Uw account kan op elk gewenst moment door u of ons worden beëindigd. Indien de onderhavige voorwaarden door u worden geschonden, hebben wij ook het recht de services uit te schakelen of uw toegang tot de services te beperken. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke beëindiging, beperking en/of uitschakeling van kracht wordt zonder voorafgaande kennisgeving en dat wij onmiddellijk alle gerelateerde gegevens, bestanden en content uit uw account mogen verwijderen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor een dergelijke beëindiging, beperking en/of uitschakeling.

Bijzondere kennisgeving voor internationaal gebruik; exportcontrole

Alle in verband met de services beschikbare software en, indien van toepassing, de verzending van bijbehorende gegevens, is onderworpen aan de in de wet voorzien exportcontrole. Er mag geen software van de services worden gedownload of anderszins worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd wanneer dit in strijd is met de exportwetgeving. Het downloaden of gebruiken van dergelijke software is volledig op uw risico en u moet voldoen aan alle internationale en binnenlandse wet- en regelgeving inzake het gebruik van de services.

Schadeloosstelling

Hierbij ontslaat en vrijwaart u ons en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, medewerkers, aandeelhouders, leden, directeuren, managers, werknemers, advocaten, vertegenwoordigers en agenten van alle vorderingen, kosten, schade, verliezen, aansprakelijkheid en uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocaatkosten en honoraria), maatregelen en schadevergoeding in welke vorm dan ook die is gebaseerd op, voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de services en/of de producten, een schending door u van deze voorwaarden en/of uw gebruik van websites, services en/of producten van derden. Indien u een ingezetene van Californië bent, doet u tevens afstand van California Civil Code Section 1542, waarin is bepaald dat: “Een algemene vrijwaring strekt zich niet uit tot vorderingen die ten tijde van de uitvoering van de vrijwaring niet bekend waren bij de kredietverstrekker of vrijwarende partij of waarvan het bestaan ten gunste van dezen werd vermoed, en die wezenlijk de schikking met de schuldenaar of gevrijwaarde partij zouden hebben beïnvloed als dit wel bij hen bekend was geweest.” Indien u ingezetene bent van een ander rechtsgebied, doet u hierbij afstand van elke vergelijkbare bepaling of regelgeving.

Privacybeleid

De voorwaarden van ons privacybeleid zijn hierbij onder verwijzing opgenomen in de onderhavige voorwaarden.

Verklaring van afstand van collectief geding en instemming met arbitrage

LEES DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR. HET IS VAN INVLOED OP RECHTEN DIE U ANDERSZINS MOGELIJK ZOU KUNNEN HEBBEN. HET VOORZIET IN DE OPLOSSING VAN GESCHILLEN DIE U EN WIJ MOGELIJK MET ELKAAR HEBBEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE DIE DEFINITIEF EN BINDEND IS. BIJ INDIVIDUELE ARBITRAGE IS ER GEEN RECHTER OF EEN JURY AANWEZIG, BESTAAT ER MINDER RECHT OP INZAGE IN DE BEWIJSVOERING EN ZIJN ER MINDER MOGELIJKHEDEN TOT BEROEP DAN BIJ EEN RECHTSZAAK. DE ARBITRAGECLAUSULE BLIJFT OOK GELDIG NA BEEINDIGING VAN DEZE VOORWAARDEN.

ELK GESCHIL OF ELKE VORDERING DIE DOOR U TEGEN ONS WORDT INGESTELD EN DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE ONDERHAVIGE VOORWAARDEN, DE SERVICE EN/OF UW AANSCHAF EN/OF GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK GESCHIL OF DERGELIJKE VORDERING GEBASEERD IS OP EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STATUUT, FRAUDE, VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF ANDER JURIDISCH CONCEPT (HIERNA GEZAMENLIJK EEN “GESCHIL” GENOEMD), WORDT OPGELOST VIA BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE ZOALS HIERONDER BESCHREVEN.

Zowel u als wij hebben het recht een bindende arbitrage te starten voor de oplossing van een geschil, door de andere partij schriftelijk van deze keuze in kennis te stellen. Hierbij komen we gezamenlijk overeen, en gaan we ermee akkoord om verder alle noodzakelijke stappen te nemen, om afstand te doen van het recht op beslechting van een geschil voor de rechter, hetzij via een rechtszaak, juryrechtspraak of een collectief geding, en komen het volgende overeen: 1) een dergelijke arbitrage valt onder de regels van de Consumer Arbitration Rules van de American Arbitration Association (hierna de “Regels” genoemd) die hier of telefonisch via +1-800-778-7879 beschikbaar zijn; 2) de arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele arbiter die overeenkomstig de regels wordt benoemd; 3) de arbitrage vindt plaats in het Engels; 4) de arbitrage vindt plaats in de buurt van de plaats waar u gevestigd bent; 5) beide partijen gaan hierbij onherroepelijk akkoord met en onderwerpen zich aan de exclusieve en persoonlijke rechtsbevoegdheid en plaats voor de arbitrage van een dergelijke vordering; 6) de arbiter in een dergelijke arbitrage beschikt niet over de bevoegdheid om een collectieve arbitrage of andere procedure in vertegenwoordiging uit te voeren en mag geen vorderingen van personen samenvoegen; 7) de arbiter beslist over alle kwesties die verband houden met de handhaving van deze arbitragebepaling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kwesties in verband met toepassingsgebied, geldigheid en onredelijkheid; 8) elke arbitrage is volledig vertrouwelijk en noch u noch wij hebben het recht om het bestaan, de inhoud of de uitkomst van een arbitrage openbaar te maken, behalve wanneer dit wettelijk of voor de handhaving van de beslissing van de arbitrage verplicht is; 9) de betaling van het honorarium, de uitgaven en de administratiekosten van de arbiter (waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten voor archivering en het horen van de partijen) wordt geregeld in de hierboven genoemde regels; 10) elke partij is verantwoordelijk voor de met een arbitrage gepaard gaande vergoedingen en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitgaven voor de respectieve adviseurs, deskundigen, getuigen en de voorbereiding en presentatie van bewijsmateriaal bij de arbitrage; en 11) zonder afbreuk te doen aan de punten 9) en 10) hierboven, heeft de arbiter het recht zijn of haar honorarium, uitgaven en/of administratiekosten, evenals de kosten die door u en ons in verband met de arbitrage zijn gemaakt, anders toe te wijzen indien hij of zij vaststelt dat een vordering, verdediging of tegenvordering is ingediend met het oog op intimidatie of overduidelijk onbeduidend is.

ONGEACHT OF ER SPRAKE IS VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE OF EEN RECHTSZAAK, DOEN U EN WIJ ELK AFSTAND VAN HET RECHT OM COLLECTIEF EEN GEDING AAN TE SPANNEN OF HIERIN DEEL TE NEMEN, GEZAMENLIJK OP TE TREDEN, ZAKEN SAMEN TE VOEGEN OF ANDERSZINS VIA VERTEGENWOORDIGING ACTIE TE ONDERNEMEN. U EN WIJ MOGEN ELK UITSLUITEND VOOR ONSZELF GENOEGDOENING EISEN EN UITSLUITEND VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS OM RECHT TE DOEN AAN AFZONDERLIJKE VORDERINGEN. DEZE VERKLARING VAN AFSTAND VAN COLLECTIEF GEDING VORMT EEN WEZENLIJK EN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DE ONDERHAVIGE BEPALING INZAKE ARBITRAGE.

Wanneer blijkt dat deze bepaling inzake arbitrage ongeldig of onwettelijk is of niet kan worden gehandhaafd, zal deze worden vervangen door een aangepaste bepaling die zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd volgens uw en onze oorspronkelijke bedoeling zoals die uitsluitend blijkt uit het hierboven gehanteerde taalgebruik; de geldigheid, wettigheid en handhaving van elk van de resterende bepalingen van deze voorwaarden worden hierdoor op geen enkele wijze aangetast of geschaad. Als deze bepaling inzake arbitrage om welke reden dan ook geacht wordt niet van toepassing, ongeldig of onwettig te zijn of niet kan worden gehandhaafd, doen u en wij hierbij, in de ruimste zin die is toegestaan in de wet, elk afstand van het recht op juryrechtspraak, het recht op punitieve of exemplaire schadevergoeding en het recht op het instellen van een vordering op basis van een collectief, gezamenlijk of samengevoegd proces of in de hoedanigheid van vertegenwoordiger.

Een beslissing van de arbiter kan ter beoordeling worden voorgelegd aan elke rechtbank die over de juiste rechtsbevoegdheid beschikt.

Overige bepalingen

We behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, waarbij de wijzigingen van kracht worden op het moment dat ze hier geplaatst worden. Alle updates, nieuwe services of aanpassingen in bestaande services worden geregeld in deze voorwaarden. Indien u na het plaatsen van de wijzigingen van deze voorwaarden de services blijft gebruiken, accepteert u daarmee de aangebrachte wijzigingen. We raden u ten zeerste aan deze voorwaarden regelmatig door te lezen. Alle prijzen en kenmerken van de services en de producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor een of meer services (of een deel daarvan) en/of de producten te wijzigen of de levering ervan stop te zetten of tijdelijk of permanent op te schorten, met en zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat wij jegens u of een derde niet aansprakelijk zijn voor wijzigingen in en stopzetting of opschorting van de services of de producten.

Alle berichten die we van u ontvangen worden NIET beschouwd als vertrouwelijk (met uitzondering van de gegevens waarvoor we zijn overeengekomen dat ze vertrouwelijk worden gehouden uit hoofde van ons privacybeleid). Door ons informatie te sturen (met uitzondering van de gegevens waarvoor we zijn overeengekomen dat ze vertrouwelijk worden gehouden uit hoofde van ons privacybeleid) verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare, in sublicentie te geven, voortdurende en onherroepelijke licentie, vrij van royalty’s en volledig betaald, om die informatie te reproduceren, om te zetten in afgeleide werken, er kopieën van te verspreiden, in het openbaar uit te voeren of weer te geven en anderszins te gebruiken en exploiteren.

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons waarin het gebruik van de services en de producten is geregeld. Indien deze voorwaarden strijdig of inconsistent zijn met andere, elders beschikbare voorwaarden ten aanzien van de services en/of de producten, gelden deze voorwaarden en wordt er voorrang aan gegeven.

De verklaring van afstand van een uit hoofde van deze voorwaarden bestaand recht werkt niet als afstandsverklaring van dat recht, of enig ander recht, in verleden heden of toekomst. In geen geval is een afstandsverklaring geldig als deze niet door ons schriftelijk is bevestigd en overeengekomen.

Wanneer blijkt dat een bepaling in deze voorwaarden ongeldig of onwettelijk is of niet kan worden gehandhaafd, wordt deze vervangen door een aangepaste bepaling die zo nauwkeurig mogelijk wordt uitgevoerd volgens uw en onze oorspronkelijke bedoeling zoals die uitsluitend blijkt uit het hierboven gehanteerde taalgebruik; de geldigheid, wettigheid en handhaving van elk van de resterende bepalingen van deze voorwaarden worden hierdoor op geen enkele wijze aangetast of geschaad. Tussen u en ons bestaat er geen joint venture, partnerschap, arbeids- of agentschapsrelatie als gevolg van deze voorwaarden of het gebruik van de services. We hebben het recht op elk gewenst moment een of alle uit hoofde van deze voorwaarden aan ons toegekende rechten en verplichtingen toe te wijzen; alle rechten die u echter uit hoofde van deze voorwaarden of anderszins in en op de service heeft, mogen door u niet worden toegewezen.

Niets in deze voorwaarden mag op geen enkele wijze zodanig worden opgevat als zou dit een derde het recht geven een vordering tegen een derde in te stellen, noch mag dit zo worden uitgelegd.

De services worden door ons aangeboden en wij zijn gevestigd in 23801 Calabasas Road, Suite 2005, Calabasas, California 91302, Verenigde Staten van Amerika. Indien u een ingezetene van Californië bent, kunnen we deze voorwaarden per e-mail naar u sturen na ontvangst van een brief op bovengenoemd adres waarin u hierom verzoekt.

Kennisgeving voor gebruikers in Californië

Krachtens de California Civil Code Section 1789.3 hebben gebruikers van de services uit Californië recht op de volgende kennisgeving inzake consumentenrechten: U kunt contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door te schrijven naar 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, of telefonisch via (916) 445-1254 of (800) 952-5210.

BRONVERMELDING

Android

ActionBarSherlock - Copyright 2012 Jake Wharton. SlidingMenu - Copyright 2012 Jeremy Feinstein. ActionBarSherlock, SlidingMenu. HoloEverywhere heeft een licentie onder de LGPLv3.

Copyright © 2013, Juan Pablo del Peral (juan@huertatipografica.com.ar), met gereserveerde lettertypenaam “Alegreya Sans”; Copyright © 2014, Indian Type Foundry (info@indiantypefoundry.com), met gereserveerde lettertypenaam “Hind”; Copyright © 2015, Cadson Demak (info@cadsondemak.com), met gereserveerde lettertypenaam “Itim”; Copyright © 2011-2013, Cyreal (www.cyreal.org a@cyreal.org), met gereserveerde lettertypenaam “Lora”; Copyright © 2015 door Vernon Adams (plus.google.com/+vernonadams/about), met gereserveerde lettertypenaam “Niconne”; Copyright © 2010-2012 door Claus Eggers Sørensen (es@forthehearts.net), met gereserveerde lettertypenaam “Playfair Display”; Copyright © 2013, Tiro Typeworks Ltd (www.tiro.com), met gereserveerde lettertypenaam “Slabo 13px.”

LICENTIE VOOR OPEN LETTERTYPE (OFL)

De SIL Open Font License is beschikbaar op http://scripts.sil.org/cms/scripts/page.php?item_id=OFL_web

Inleiding

De doelstellingen van de Open Font Licence (OFL) zijn het bevorderen van de wereldwijde ontwikkeling van gezamenlijke projecten voor lettertypen, het ondersteunen van de inspanningen van academische en linguïstische gemeenschappen bij het maken van lettertypen en het bieden van een gratis en open raamwerk waarin lettertypen in samenwerking met anderen kunnen worden gedeeld en verbeterd.

Op grond van de OFL is het toegestaan de onder licentie vallende lettertypen gratis te gebruiken, bestuderen, wijzigen en verder te verspreiden zolang deze niet als zodanig worden verkocht. De lettertypen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, daarvan afgeleide werken kunnen met elke software worden gebundeld, geïntegreerd, verder verspreid en/of verkocht, mits de gereserveerde aanduidingen niet worden gebruikt in afgeleide werken. De lettertypen en afgeleide werken kunnen echter niet worden uitgebracht onder een ander type licentie. De eis dat de lettertypen onder deze licentie moeten blijven vallen geldt niet voor documenten die zijn opgesteld met de lettertypen of daarvan afgeleide werken.

Definities

“Lettertypesoftware” verwijst naar de reeks bestanden die onder deze licentie door de houder(s) van het auteursrecht zijn vrijgegeven en duidelijk als zodanig zijn aangeduid. Deze kunnen bronbestanden, ontwikkelscripts en documentatie omvatten.

“Gereserveerde lettertypenaam” verwijst naar de aanduiding die als zodanig is vastgelegd in de verklaring(en) van auteursrecht.

“Originele versie” verwijst naar de verzameling componenten van de lettertypesoftware zoals die door de houder(s) van het auteursrecht is verspreid.

“Gewijzigde versie” verwijst naar een afgeleid werk dat tot stand is gekomen door volledige of gedeeltelijke toevoeging, verwijdering of vervanging van een of meer componenten van de originele versie, door wijziging van het format of door de lettertypesoftware over te zetten naar een nieuwe omgeving.

“Auteur” verwijst naar de ontwerpers, technici, programmeurs, technische schrijvers of anderen die hebben bijgedragen aan de software van het lettertype.

Toestemming en voorwaarden

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan iedereen die een exemplaar van de lettertypesoftware heeft verkregen, om hiervan gewijzigde en ongewijzigde kopieën te gebruiken, te bestuderen, te kopiëren, samen te voegen, te integreren, te wijzigen, opnieuw te verspreiden en te verkopen, waarbij de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 1. Noch de lettertypesoftware noch een van de componenten daarvan, in originele of gewijzigde versie, mogen als zodanig worden verkocht.
 2. Originele of gewijzigde versies van de lettertypesoftware mogen met elke software worden gebundeld, opnieuw verspreid en/of verkocht, mits elk exemplaar de hierboven vermelde kennisgeving van auteursrecht en deze licentie bevat. Deze kunnen worden opgenomen als zelfstandige tekstbestanden, als menselijk leesbare kopteksten of in de aangewezen machinaal leesbare metadatavelden in de tekst of de binaire bestanden, mits deze eenvoudig door de gebruiker zijn weer te geven.
 3. De gewijzigde versie van de lettertypesoftware mag niet de gereserveerde aanduiding van het lettertype bevatten, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de houder van het auteursrecht. Deze beperking geldt alleen voor de primaire lettertype-aanduiding zoals die aan de gebruikers wordt gepresenteerd.
 4. De naam of de namen van de houder(s) van het auteursrecht of de auteur(s) van de lettertypesoftware zullen niet worden gebruikt om een gewijzigde versie te promoten, aan te bevelen of te adverteren, behalve als hierbij de bijdrage(n) van de houder(s) van het auteursrecht en de auteur(s) van de lettertypesoftware worden vermeld of met hun uitdrukkelijke toestemming.
 5. De verspreiding van de lettertypesoftware, in gewijzigde of ongewijzigde vorm en volledig of gedeeltelijk, moet volledig plaatsvinden onder deze licentie en mag niet onder een andere licentie worden verspreid. De eis dat de lettertypen onder deze licentie moeten blijven vallen geldt niet voor documenten die zijn opgesteld met de lettertypesoftware.

Beëindiging

Indien niet aan een van bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt deze licentie nietig verklaard.

Disclaimer

DE SOFTWARE WORDT VERSTREKT OP BASIS VAN “ZOALS GELEVERD” ZONDER ENIGERLEI SOORT UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK OP AUTEURSRECHTEN, OCTROOIEN, HANDELSMERKEN OF ANDERE RECHTEN. DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT IS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR VORDERINGEN, SCHADEVERGOEDINGEN OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEDEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALGEMENE, SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF VERVOLGSCHADE OP GROND VAN EEN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN, OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN, DE LETTERTYPESOFTWARE OF UIT ANDERE HANDELINGEN IN DE LETTERTYPESOFTWARE.

LICENTIE VOOR OPEN BRONCODE

Delen van onze mobiele applicaties:

Copyright 2018 Airbnb, Inc.

Licentieverlening onder de Apache-licentie, versie 2.0 (hierna de "licentie" genoemd); u mag dit bestand niet gebruiken tenzij u voldoet aan deze licentie. Een kopie van de licentie is te vinden op

https://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij dit op grond van toepasselijke wetgeving verplicht is of schriftelijk is overeengekomen, wordt de software onder de licentie verspreid op BASIS VAN “ZOALS GELEVERD”, ZONDER ENIGERLEI SOORT GARANTIE OF VOORWAARDEN, hetzij uitdrukkelijk of impliciet. Raadpleeg de licentie voor de specifieke bewoordingen waarin de toestemming en beperkingen voor de licentie zijn geregeld.

Rev 03/05/21